Slovarček strokovnih izrazov

slovenski izrazangleški izraz
 vrhunska blagovna znamka  A-labeled brand
 prijaviti patent, vložiti patentno prijavo    apply for a patent
 trženje blagovne znamke  brand marketing
 zaščiteno ime izdelka, trgovsko ime, komercialno ime, znak kakovostnega izdelka  brand name
 izdelki z zaščitnim znakom  branded articles
 poslovni angeli  business angels
 poslovni model   business model
 poslovanje med podjetji                                 business to business (B2B)
 poslovanje podjetja s končnimi kupci  business to consumer (B2C)
 avtorske pravice   copyright
 zaščiteni model; s patentom zaščitena, zavarovana oblika   design patent
 sredstva, financiranje      funding
 inovacija    innovation 
 stopnja donosa  interest rate
 notranja stopnja donosa   internal rate of return (IRR)
 izum  invention
 status vložene prijave za PIL  IPR filing status
 dobavitelj na ključ  key supplier
 fees licenčnina  licence
 prejemnik, pridobitelj, uporabnik licence  licensee
 Nacionalni urad za intelektualno lastnino  National IP Office
 pogodba o nerazkritju informacij  non-disclosure agreement
 tožba za razveljavitev patenta, ničnostna patentna tožba nullity action against a patent
sporazum o medsebojni poravnavi obveznosti offset agreement
 patentna prijava patent application
patentni zastopnik patent attorney
patentni zahtevek patent claim
pogodba o sodelovanju na področju patentov Patent Cooperation Treaty (PCT)
prijavljeni patent patent pending
vrednost podjetja pred dokapitalizacijo pre-money valuation 
P/E kazalnik (cena/dobiček) price earnings ratio (PE)
poizvedba o stanju tehnike prior art searching
Licenčnina, avtorski honorar, nadomestilo za odstopljeno licenco, denarna odškodnina za odstopljene pravice royalty
licenčna pogodba royalty agreement
znanje in izkušnje skills and expertise 
materialno/stvarno patentno pravo substantive patent law
že objavljena uporaba ali prodaja izuma kjer koli v svetu; (splošno) znano stanje universal prior art
neizpolnjene potrebe unmet needs 
pravica iz nezaščitenega modela unregistered design right
investitorji tveganega kapitala venture capital investors 
neregistrirana/nedovoljena blagovna znamka wildcat brand


Vir: JAPTI (www.imamidejo.si)